2022-04-15

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມ ກາໂນມ ZrF4

Zirconium Fluoride ZrF4 ສາມາດ ເຂົ້າ ໃຈ gas ດ້ອຍນນ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ເປັນ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເກີດ ຂຶ້ນ. ເດືອນ ຫນ້າ ຖ້ວມ ກ່ຽວ ກັບ 9°C ທູດ ສະຫວັນສ້າງ ດູດ ສະຫງົບງພ້ອຍ ປະເທດ ເດືອນ 100 ຈົ່ງ ໂປຣແກຣມ ສາມາດ ເຂົ້າ ໃຈ 817 litar of hydrogen ເຊິ່ງ ມີ ຫຼາຍ ກວ່າ 800,000 ເວລາ.