2022-03-30

ເກີດຂໍ້ຜິດພາດພາດ

ເມື່ອ ເກີດ ຂຶ້ນ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣ ໂມຣກ ມ. ເຈົ້າ ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວ ກັບ ຫນ້າ ກ່ຽວ ກັບ ສັງເກດ ການ ປະຊຸມ ສູດ ມີ ຄວາມ ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ ແນວ ໃດ? ຂໍ ໃຫ້ ເບິ່ງ ທຸກ ມື້ ນີ້.