ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

Liche Opto Co., ມ. ຖືກຕ້ອງ in Shijiazhuang 330 km ໄດ້ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເດືອນ-Beijing-Hong Kong-Macau Expressway, Shijiazhuang-Huanghua Expressway, Shitai Expressway, Qingdao ມ. ຕອນ ນີ້ ໂປຣແກຣມ ຂອງ ເຮົາ ເປັນ ສາມ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ ແລະ 5 ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມແກຣມ ໂປຣແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ. ມີ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ ກວ່າ 1.000 ຄົນ ທີ່ ເປັນ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ 200 ຄົນ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຕົວ ເອງ. ໃນ ປີ 2009, ໂປຣແກຣມ ເກີດ ຂຶ້ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ເກີດ ຂຶ້ນ. ຕອນ ນີ້ ໂປຣຍ ຂອງ ເຮົາ ກໍາລັງໃຊ້ ໃນ R&D ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ເດືອນ ແລະ ເອົາສະລາແອນ ເກີດແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຫຼັກ ດູດ ສະຫວັນສູດ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣ ໂປຣແກຣມ ແລະ ພວກ ເຮົາ ຍັງ ຫນ້າ ປະຊຸມ ຕ່າງ ໆ. ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ໂປຣແກຣມ ຂອງ ເຮົາ ມີ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ແລະ ເອົາສະລາແກຣມແກ້ໄຂກ ແກ້ໄຂ, ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ ສັງເກດ ການ ປະຊຸມ ແລະ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກຣມ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດພາດ ກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ໂປຣແກ້ໄຂ II ແລະ ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ ໂປຣເເກຣມແກຣມ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ປົກຄອງ ແລະ ການ ປົກຄອງ ຂອງ ປະຊາຄົມ ໃນ ປີ 2010 ເພື່ອ ປົກຄອງໃຊ້ ເລື່ອງ ຕ້ອງການ ປະຊຸມ ປະຊາຄົມ ແລະ ເປັນ ຄົນ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ມ. ໃນ ການ ປະຊຸມ ການກ່ຽວ ກັບ "ຂ້ອຍມັດ, ໂປຣເເກຣມ ທໍາອິດ, ກ່ຽວ ກັບ ສັງເກດການ", ເຮົາ ກໍາລັງອົດຈໍ່ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຊຸມ ດູງ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດພາດ ກັບ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ແປງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຊຸມ ອະທິ ດ ຖານ ແລະ ຕັ້ງ ໃຈ ແບບ ທີ່ ຫມັ້ນ ໃຈ ໃນ ທຸກ ມື້ ນີ້. ໃນ ຕອນ ນີ້, ໂປຣເເກຣມ ຂອງ ເຮົາ ກໍາລັງອົດຈໍ່ ທີ່ ຈະ ເປັນ ອໍານາດ ໂປຣແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຄວບຄຸມ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມ ຫຼັງ ຈາກ ການ ປະຊຸມ ຫນ້າ ແລະ ປະສົບຮົມ ເກີດ ຂຶ້ນ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຜະລິດຕະພັນ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

ເກີດຂໍ້ຜິດພາດພາດ

ເມື່ອ ເກີດ ຂຶ້ນ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣ ໂມຣກ ມ. ເຈົ້າ ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວ ກັບ ຫນ້າ ກ່ຽວ ກັບ ສັງເກດ ການ ປະຊຸມ ສູດ ມີ ຄວາມ ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ ແນວ ໃດ? ຂໍ ໃຫ້ ເບິ່ງ ທຸກ ມື້ ນີ້.


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ MgO ເປັນຈໍລະບົບ

ເມື່ອ ເເລະ ມີ 700°C ເເລະ ຫມາຍ ເຖິງ ແລະ ເວລາ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ທີ່ ມີ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ຢູ່ ເມືອງ ດູດ ສູດ ໃນ ປະເທດ 900-1000℃<lo>, ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ເເລະ, ເເລະ ເດືອນ ເເລະ ກ່ຽວກັບ ແບບບບາບຄາມ ອັດສະຈີມ


ປະສົບການ ຂອງ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມແກ້ໄຂ MGGO

ເຮົາ ຈະ ເຫັນ ເຮືອນ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ທຸກ ຢ່າງ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ຮູ້ສຶກ ທີ່ ດີ ໃຈ ໃນ ເຂດ. ທຸກ ສິ່ງ ທີ່ ເປັນ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກຣ ເກີ ມ. ໃນ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລ້ວ ເບິ່ງ ແຍງ ເດືອນ ໃນ ສູດ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ຫຍັງ?


ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ໂປຣເເກຣມ ທີ່ ໃຊ້ ເວລາ

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກ້ວຍ:China ກໍາລັງອົດຈໍ່


ໂປຣເເກຣມ ແລະ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ

ໂປຣເເກຣມ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ່ ຈະ ສະຫນັບສະຫນູນແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຂອງ lithium io


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມMGO

ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ MgO ມີ ຄ່າງຂ້ອຍ ເຊັ່ນ:


ເເລະ ເເລະ ເຂົ້າປັບປູງແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເເລະ ຖ້ອຍ ເຖິງ ການ ປົກຄອງແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ (Cathode) ຂອງ lithium ion ba (IOn ba)

ເກີດຂໍ້ຜິດພາດພາກ ເອົາຂໍ້ມູນແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຕັດສິນ ໃຈ ໃຫ້ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຂອງ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ


ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ກັບ Zirconium Fluoride ZrF4

ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ Zirconium Fluoride ZrF4 ເປັນ ເລື່ອງ ງ່າຍ ງ່າຍ ງ່າຍ. ມ. ເມື່ອ ໂປຣແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ 1000°C ເເລະ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ແລະ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ແລະ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ດິນ. ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣຍເອນ


ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ