2022-09-16

درباره محصولات سدیم فلورید NaF

محصولات سدیم فلورید از نقطه شیمیایی فلورین هیچ الکترون نداره در حالی که فلورین